快捷搜索: �Ҽü sqlע�ë ��Ʒ ��Դ ��һ ֯�Î �Ż¯ ��Ŀ

见证吉尼斯60年 最精彩古怪世界纪录

 1、最高的莫希干发型,,,                                                                                 ,                                                                                              最高的莫希干发型,

 1、最高的莫希干发型

 在十年前的十一月十四日,哈恩被确认为最高的莫希干发型。

                                                                                

                                                                                              最高的莫希干发型

 2、躺在钉床上用在肚子切的最多西瓜数量

                                                                                  

                                                                                        躺在钉床上用在肚子切的最多西瓜数量

 在五年前的十月十二日,德维尔躺在钉床上,在身上完成了十个西瓜的切割。 

 3、最宽的舌头

 施伦克尔的舌头被认为是世界上舌头最宽的人,宽度为八点三厘米。

    在五年前的十月三十日,他进行了三次测量,分别为八点二厘米、八点四厘米、八点三厘米,最终取平均值为八点三厘米。

                                                                                  

                                                                                                   最宽的舌头

 4、保持咬花姿势时间最长

                                                                                 

                                                                                                保持咬花姿势时间最长

 这是一个极难的姿势,表演者用嘴咬住一根短棒,借助这个短棒来支撑起整个身体。在五年前的七月,Tsatsral Erdenebileg保持这个姿势坚持了四分十七秒。

 

 5、钻箱子最快的男性

 在五年前的六月份,格里纳韦仅仅花了五点三五秒就钻进了一个长宽皆为五十点八厘米,高度为四十四厘米的箱子。

                                                                                 

                                                                                                 钻箱子最快的男性

 

 6、一分钟用肱二头肌挤碎的苹果最多

                                                                                    

                                                                                              一分钟用肱二头肌挤碎的苹果最多

    在五年前的六月份,林德伯格借助肌肉的力量压碎了八个苹果。